GIS på SGI Statens Geotekniska Institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en myndighet och ett forskningsinstitut med ett övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. GIS är en viktig del av verksamheten. Vi utför GIS-analyser, 3D-modellering, systemering mm.

2009-2011 pågick ett omfattande skredriskkarteringsarbete i Göta älvdalen mht till bl a klimatförändringar, den s.k. Göta älvutredningen (GÄU). SGI utför även regionala och länsvisa klimat- och sårbarhetsanalyser på uppdrag av länsstyrelser och kommuner. SGI är en av ca 25 dataproducerande myndigheter enligt INSPIRE-direktivet och miljöinformationslagen och har bl.a. ett informationsansvar för skredriskanalyser Göta älvdalen. SGI har ett antal data publicerade på geodata.se.

Ett utvecklingsprojekt har genomförts i samverkan mellan Lantmäteriet, SGI, SGU, Trafikverket och SKL (och med stöd från MSB) för att skapa en snabb och effektiv tillgång till utförda geotekniska undersökningar. SGI är huvudman för denna s.k. Geotekniska sektorportal.

Publika kartvisningstjänster (version 2017 - 1.2.1)

 • Skredriskkarteringar [Ny sept 2017 - här samlar vi ALLA skredriskkarteringar, dvs Göta älv, Norsälven, Säveån (ny sept 17) och kommande karteringar]
 • Kartvisningstjänst vägledning - ras, skred och erosion
 • SMHI Medelvattenstånd havet 2050 och 2100
 • KSI KustSårbarhetsIndex - erosion
 • Visning av inlagda geotekniska undersökningsområden
 • Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet och klimat
 • Borrhål, profilritningar och stabilitetsberäkningar Göta älvdalen (GÄU)
 • Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser (skreddatabas) Uppdaterad nov 2016
 • Stranderosion - förutsättningar
 • Besiktning Göta älv (inkl. GPS-taggade foton)
 • Övriga resurser

 • Nedladdningsbara data, WMS-tjänster och metadata på geodata.se
 • Geokalkyl för planering av bebyggelse i tidiga skeden
 • Stöd till räddningstjänst
 • Informationsblad om Geoteknisk Sektorsportal
 • Informationsblad om SGI's datapaket från Göta älvutredningen
 • Ansvarsgränser Göta älv (pdf-er och datapaket)
 • 3D-visualisering av Göta älvs skredrisknivåer
 • Skredärr och terrängskuggning Göta älvdalen
 • Historiska flygbilder strand (swipe och sida-vid-sida) (Ny okt 2017)
 • Länkar

 • GIS i skredriskanalyser (artikel Samhällsbyggaren 1/2011)
 • Exempel på 3D-pdf, Exempel på profil/sektion (datakälla, se terrängmodell)
 • Utvecklingsprojektet "Geoteknisk sektorsportal"
 • Exempel på tidserie för datainsamling (avi)
 • Kontakt

  Mats Öberg, GIS-arkitekt

    Exempel på tittskåp

                    Se mer om Kartor och GIS på SGIs hemsidor