Geokalkyl instruktionsvideo

YouTube, min kanal, ersätts av SGI's kanal sen...GLÖM INTE SLÅ PÅ 720 HD!

 

TRAILER (1 min)
1.Hämta verktyget. Etablera mappstruktur. Kontrollera inställningar i ArcGIS (6 min)
2.Importera SGU jordarter och LM höjddata (8 min)
3.Importera/skapa analysområde för byggnader, grönytor och hårdgjorda ytor - exempel Marieberg, Nyköping (11 min)
4.Definiera höjdzoner, beräkna medelhöjder i höjdzoner samt beräkna höjder och defaultvärden på byggnader, grönytor och hårdgjorda ytor (6 min)
5.Förbered underlag för tolkning jordartskartan. Tolka jordlagerföljd=GTK Geotekniska TerrängKlasser. Beräkning av förstärkningsdjup (8 min)
6.Beräkna förstärkningsmetoder. Studera resultatet/grafiken i 2D. Kort om villkorsmatriser (5 min)
7.Beräkna kostnader. Studera resultatet/grafiken i 2D (3 min)
8.Studera resultatet/grafiken i 3D ArcScene (4 min)
9.Studera resultatet/utdata text i Excel (5 min)