Geoteknisk sektorsportal - nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar - projektinformation (förstudie, huvudstudie och implementering) 

Projektbeskrivning


Under 2014 har SGI avsatt en viss tid för redaktörsskapet för Geoteknisk Sektorsportal. Vidare har Lantmäteriet för 2014-15 beviljats medel från MSB för utveckling av räddningstjänstrelaterade tillämpningar av geoteknisk sektorsportal

Under 2013 har datakedjan "fält-->GeoSuite databas-->WMS" gjorts tillgänglig. Ett antal workshops och presentationer hölls under hösten inom ramen för ett implementeringsprojekt. SGI tar ansvar för den Geoteknisk sektorsportalen och har i samarbete med Vianova etablerat den tekniska infrastrukturen för BGA Branschens Geotekniska Arkiv. Juridiska frågor har diskuterats med bl a TRV, LM, SKL och branschföreträdare. Applikationen för visning av inlagda geotekniska undersökningsområden har uppgraderats med ny funktionalitet - GoogleMaps bakgrund har ersatt av LM WMS bakgrund.

Under 2012 genomfördes en huvudstudie för att klargöra hur en etablering av portalen/datainfrastrukturen skall genomföras vad gäller teknik, ansvarsförhållanden, juridik, förslag till organisation, tidplan, kostnader och finansiering.

Under 2011 genomfördes en förstudie och utvecklingsprojekt för att 1) Beskriva och diskutera ett tänkbart effektivt dataflöde "från fält till standardiserade WMS" bl a med utgångspunkt från pågående utvecklingsarbeten på Trafikverket; 2) Utveckla en prototyp för registrering av geotekniska undersökningsområden och tillhörande metadata; jordlagerföljder från SGU, sker i en "Geoteknisk Sektorsportal" som utgör en del av geodata.se.

Dokument och resurser

Presentationer och workshops (egen sida)
Huvudstudiens rapport (SGI Publikation 1, publicerad apr 13)
Förstudiens rapport (SGI Varia 625, publicerad nov 11)

Geoteknisk sektorsportal på geodata.se (direktlänk in i Nationella Geodataportalen)
Visning av jordlagerföljder från SGU (med färgsatt lagerstapel)


Arbetsgrupp och finansiering

SGI, SGU, Trafikverket, SKL och Lantmäteriet har deltagit/deltar. Projektet stöds av Nationella plattformen för arbete med naturolyckor. Finansiering av MSB och Trafikverket (förstudie, huvudstudie, implementering), SGI (teknisk etablering av "Branschens Geotekniska Arkiv") samt deltagarna var för sig (viss tid).

Tekniskt stöd: Mats Öberg, SGI

Branschens Geotekniska Arkiv Om Trafikverkets Geotekniska Databas Stockholms Stads Geoarkiv Metadatabas för Geotekniska Undersökningsområden Geoteknisk Sektorsportal på geodata.se

    Se vidare systemarkitektur