Geoteknisk sektorsportal - nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar - projektinformation (förstudie, huvudstudie, implementering och förvaltning) 

Projektbeskrivning

Samtliga projektsteg har i stort finansierats av medel från MSB2:4, vilka kanaliserats genom Lantmäteriet.

 

Under 2011 genomfördes en förstudie och utvecklingsprojekt för att 1) Beskriva och diskutera ett tänkbart effektivt dataflöde "från fält till standardiserade WMS" bl a med utgångspunkt från pågående utvecklingsarbeten på Trafikverket; 2) Utveckla en prototyp för registrering av geotekniska undersökningsområden och tillhörande metadata; jordlagerföljder från SGU, sker i en "Geoteknisk Sektorsportal" som utgör en del av geodata.se.

Under 2012 genomfördes en huvudstudie för att klargöra hur en etablering av portalen/datainfrastrukturen skall genomföras vad gäller teknik, ansvarsförhållanden, juridik, förslag till organisation, tidplan, kostnader och finansiering.

Under 2013 gjordes datakedjan "fält-->GeoSuite databas-->WMS" tillgänglig. Ett antal workshops och presentationer hölls under hösten inom ramen för ett implementeringsprojekt. SGI etablerade i samarbete med Vianova och SWECO den tekniska infrastrukturen för BGA Branschens Geotekniska Arkiv. Juridiska frågor diskuterades med bl a TRV, LM, SKL och branschföreträdare.

Under 2014 tog SGI på sig förvaltning av den Geoteknisk Sektorsportalen.

Under 2015 beviljades ytterligare medel från MSB2:4 för utveckling av den s.k. Räddningstjänstportalen


Dokument och resurser

Presentationer och workshops (tidiga skeden)
Huvudstudiens rapport (SGI Publikation 1, publicerad apr 13)
Förstudiens rapport (SGI Varia 625, publicerad nov 11)


Arbetsgrupp och finansiering

SGI, SGU, Trafikverket, SKL och Lantmäteriet deltog med egen tid i arbetsgrupperna. Finansiering tillhandahölls genom MSB2:4-medel (förstudie, huvudstudie, implementering). Räddningstjänstportalen finansierades med MSB2:4-medel och SGI. SGI påbörjade förvaltning (redaktörsskap) av den Geotekniska sektorsportalen 2014-2015 i egen regi.Tekniskt stöd: Mats Öberg, SGI

Branschens Geotekniska Arkiv Om Trafikverkets Geotekniska Databas Stockholms Stads Geoarkiv Metadatabas för Geotekniska Undersökningsområden

    Se vidare systemarkitektur